Složenost i kompleksnost finansijsko bankarske regulative je veoma izražena pa je za klijenta od presudnog zančaja da dobije usmeravanje i pomoć od nekoga ko ima bogato iskustvo u toj oblasti. Višegodišnje bankarsko iskustvo je garant dobre upoznati sa procedurama obrade zahteva, risk odobrenja i plasiranja kredita kao i sa svim administrativnim poslovima koji nužno prate ovaj tip poslova.

Savetujemo klijente u najrazličitijim projektima u oblasti bankarstva i finansija, počevši od najkompleksnijih zahteva iz oblasti spajanja i pripajanja u bankarskom sektoru do projektnog finansiranja, stečaja i likvidacije. 

 • Upravljanja i servisiranja portfelja problematičnih potraživanja (NPL);
 • Savetovanje o usklađenosti sa propisima finansijskih institucija i izrada svih vrsta procedura i pravilnika;
 • Finansiranje privrede (kreditiranje i finansiranje);
 • Projektno finansiranje;
 • Stečajevi i restrukturiranje;
 • Investicije i devizno poslovanje;
 • Upravljanje problematičnom imovinom;
 • AML compliance;
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u vezi sa dostupnim izvorima finansiranja;
 • Savetovanje klijenata prilikom reprograma potraživanja i obaveza;
 • Pravno savetovanje radi optimizacije troškova poslovanja.